ươm mầm

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • NGHE NHẠC

  Ảnh ngẫu nhiên

  IMG20161119075457.jpg WP_20160530_001.jpg 20160520_094203.jpg 20160520_093732.jpg 20160520_093959.jpg 32.jpg 23.jpg 18.jpg 112.jpg 101.jpg 9.jpg 7.png 62.jpg 53.jpg 42.jpg 380.jpg 2129.jpg 1204.jpg IMG_20160226_111313.jpg

  GÓC GIẢI TRÍ

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết web

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Chức năng chính 6

  Troung trinh ĐH chi đoan

  Ch­¬g tr×nh §¹i héi chi ®oµn n¨m häc 2009- 2010 * Th«ng qua tr­¬ng tr×nh ®¹i héi: '1. Chµo cê. 2. Giíi thiÖu ®oµn chñ tÞch , ®oµn th­ ký ªn ®iÒu khiÓn ®¹i héi . 3. Khai m¹c ®¹i héi . 4- Xin mêi ®/c bÝ th­ lªn ®äc b¸o c¸o vµn ph­¬ng h­íng. 5- C¸c ý kiÕn tham luËn ®¹i biÓu ph¸t biÓu. 6- BÇu BCH chi ®oµn 7- BCH chi ®oµn ra m¾t ®¹i héi. 8- Th«ng qua nghÞ quyÕt ®¹i héi. 9- BÕ m¹c ®¹i héi...

  Bao cao chi đoan

  oµn Tr­êng ®oµn thanh niªn céng s¶n hå chÝ minh THCS Liªn Ch©u Liªn Ch©u ,ngµy 09 th¸ng 10 n¨m 2010 ---*****--- B¸o c¸o tæng kÕt Ho¹t ®éng c«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo thanh thiÕu niªn N¨m häc 2009 - 2010. ---*****--- I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh: Chi ®oµn cã 12 ®/c , trong ®ã cã 05 ®/c §¶ng viªn ®ang sinh ho¹t cïng chi ®oµn. + ThuËn lîi: - TÊt c¶ c¸c ®/c ®Òu...