ươm mầm

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • NGHE NHẠC

  Ảnh ngẫu nhiên

  IMG20161119075457.jpg WP_20160530_001.jpg 20160520_094203.jpg 20160520_093732.jpg 20160520_093959.jpg 32.jpg 23.jpg 18.jpg 112.jpg 101.jpg 9.jpg 7.png 62.jpg 53.jpg 42.jpg 380.jpg 2129.jpg 1204.jpg IMG_20160226_111313.jpg

  GÓC GIẢI TRÍ

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết web

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Chức năng chính 6

  SKKN Hóa 8,9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:17' 14-08-2014
  Dung lượng: 121.0 KB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  Lêi giíi thiÖu


  Trong nh÷ng thËp kû võa qua,ViÖt Nam ®· vµ ®ang thùc hiÖn c«ng t¸c CNH- H§H ®Êt n­íc. §Ó giµnh ®­îc nh÷ng th¾ng lîi trong chiÕn l­îc nµy chóng ta cÇn ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt vµ ®éi ngò c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é sö dông tèt c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái cao cña con ng­êi. ChÝnh v× vËy §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· giao cho ngµnh gi¸o dôc ph¶i "Gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh " ®Ó sau nµy trë thµnh con ng­êi ph¸t triÓn toµn diÖn, nh÷ng chñ nhËn cña ®Êt n­íc.
  Chóng ta ®· sö dông tèt ph­¬ng ph¸p lÊy häc sinh lµm trung t©m trong mäi m«n häc. ThÇy gi¸o ®ãng vai trß lµ ng­êi h­íng dÉn , chØ ®¹o.
  - Riªng m«n Ho¸ lÇn ®Çu tiªn ë trong tr­êng THCS häc sinh ®­îc lµm quen víi m«n ho¸ häc. V× vËy, t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh lµm quen víi bé m«n ho¸ häc chÝnh lµ ®å dïng, dông cô thÝ nghiÖm, ho¸ chÊt ho¸ häc vµ t×m hiÓu c¸c thao t¸c kü thuËt mang tÝnh cÊp thiÕt. Bëi sö dông ®å dïng trùc quan sÏ mang tÝnh sinh ®éng gióp häc sinh dÓ hiÓu l¾m bµi nhanh h¬n vµ l©u h¬n.
  - ThÝ nghiÖm ho¸ häc gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh d¹y häc. V× vËy, xu h­íng chung cña viÖc c¶i c¸ch bé m«n ho¸ häc ë trong n­íc vµ Quèc tÕ lµ t¨ng tû lÖ giê sö dông vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸c giê thÝ nghiÖm.
  Trong tr­êng THCS viÖc trang bÞ ®å dïng thÝ nghiÖm cßn h¹n chÕ, do vËy viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm ho¸ häc ë tr­êng THCS theo yªu cÇu cña ch­¬ng tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p d¹y - häc bé m«n còng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau:.
  Khi nghiªn cøu vµ lµm ®Ò tµi nµy t«i sö dông mét sè tµi liÖu tham kh¶o:
  + Lý luËn d¹y häc t¹i tr­êng THCS.
  + T©m lý häc s­ ph¹m, løa tuæi.
  + ThÝ nghiÖm thùc hµnh, lý luËn d¹y häc.
  + Tù lµm ®å dïng d¹y häc ho¸ häc.
  + H­íng dÉn sö dông ®å dïng thÝ nghiÖm ho¸ häc biÓu diÔn ë tr­êng THCS.
  + C¸c tµi liÖu kh¸c:
  - §Ò tµi nµy hoµn thµnh ®­îc sù gióp ®ì cña:
  + Thµy PhÝ V¨n H¶i – TiÕn sÜ ho¸ häc - Gi¶ng viªn tr­êng §HSP.
  + C« NguyÔn ThÞ Hµ -Th¹c sÜ ho¸ häc - Gi¶ng viªn tr­êng C§SP.
  + C« NguyÔn ThÞ Dung - Gi¸o viªn tr­êng THCS Phó L©m.
  Vµ mét sè ®ång nghiÖp kh¸c.
  §Ò tµi víi thêi gian nghiªn cøu cßn ng¾n do vËy trong khi tr×nh bµy cã thÓ cßn nhiÒu thiÕu sãt, mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c Thµy, C« vµ b¹n bÌ, ®ång nghiÖp.
  T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!


  PhÇn më ®Çu
  1. C¬ së lý luËn:
  - ë tr­êng THCS, thÝ nghiÖm ho¸ häc gióp häc sinh lµm quen víi nh÷ng tÝnh chÊt, mèi liªn hÖ vµ quan hÖ cã quy luËt gi÷a c¸c ®èi t­îng nghiªn cøu, gióp häc sinh cã c¬ së ®Ó n¾m v÷ng c¸c quy luËt, c¸c kh¸i niÖm khoa häc vµ biÕt c¸ch khai th¸c chóng.
  - ThÝ nghiÖm cßn gióp häc sinh lµm s¸ng tá mèi liªn hÖ ph¸t sinh gi÷a c¸c sù vËt, gi¶i thÝch ®­îc b¶n chÊt cña c¸c qu¸ tr×nh x¶y ra trong tù nhiªn, trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng kinh tÕ cña con ng­êi.
  - Nhê thÝ nghiÖm ho¸ häc mµ con ng­êi ®· thiÕt lËp ®­îc c¸c qu¸ tr×nh mµ trong thùc tÕ tù nhiªn kh«ng cã ®­îc hoµn toµn vµ kÕt qu¶ lµ ®· t¹o ra nh÷ng chÊt míi.
  - ThÝ nghiÖm ho¸ häc cßn gióp häc sinh cã kh¶ n¨ng vËn dông nh÷ng qu¸ tr×nh nghiªn cøu trong nhµ tr­êng, trong phßng thÝ nghiÖm vµo ph¹m vi réng r·i trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña con ng­êi.
  + §èi víi bé m«n Ho¸ häc, thÝ nghiÖm ®ãng mét vai trß ®Æc biÖt quan träng nh­ mét bé m«n kh«ng thÓ thiÕu, kh«ng thÓ t¸ch dêi trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc. ThÝ nghiÖm gi÷ vai trß quan träng trong nhËn thøc, ph¸t triÓn, gi¸o dôc cña qu¸n tr×nh d¹y - häc. Ng­êi ta coi thÝ nghiÖm ho¸ häc lµ c¬ së ®Ó rÌn luyÖn kü n¨ng, kü x¶o trong thùc hµnh, th«ng qua thÝ nghiÖm ho¸ häc, häc sinh n¾m kiÕn thøc mét c¸ch høng thó, v÷ng ch¾c vµ s©u s¾c h¬n. ThÝ nghiÖm Ho¸ häc cßn ®­îc sö dông víi t­ c¸ch lµ nguån gèc, lµ xuÊt xø cña kiÕn thøc ®Ó dÉn ®Õn n¨m kiÕn thøc hoÆc ®Ó kiÓm tra kiÕn thøc lý thuyÕt.
  + ThÝ nghiÖm ho¸ häc cßn cã t¸c dông ph¸t triÓn t­ duy, gi¸o dôc thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng vµ cñng cè niÒm tin khoa häc cña häc sinh, gióp c¸c em h×nh thµnh nh÷ng ®øc tÝnh tèt cña con ng­êi míi: ThËn träng, ng¨n n¾p, trËt tù, gän gµng. V× vËy, khuynh h­íng chung cña viÖc thay ®æi bé m«n lµ t¨ng giê thÝ nghiÖm, thùc hµnh ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c giê häc thÝ nghiÖm còng nh­ chÊt l­îng cña häc sinh.
  2. C¬ së thùc tiÔn:
  Qua t×m hiÓu vµ gi¶ng d¹y t«i nhËn thÊy ®Ó ®¹t ®­îc mét bµi d¹y hay mçi gi¸o viªn ph¶i thùc hiÖn ®­îc hai khÝa canh:
  - D¹y kiÕn thøc ho¸ häc phæ th«ng.
  - D¹y kiÕn thøc ho¸ häc hiÖn ®¹i.
  Xu thÕ chung cña ch­¬ng tr×nh ho¸ häc cña tr­êng THCS ë trong n­íc vµ Quèc tÕ lµ t¨ng sè giê sö dông thÝ nghiÖm thùc hµnh. Do vËy, thÝ nghiÖm ho¸ häc gi÷ mét vai trß ®Æc biÖt quan träng.
  HiÖn nay, ë tr­êng THCS viÖc trang bÞ ®å dïng, ho¸ chÊt cßn h¹n chÕ vµ kh«ng cã phßng chuyªn dïng. Do vËy, viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm hã häc theo yªu cÇu cña ch­¬ng tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc bé m«n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau.
  §Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y - häc khi sö dông thÝ nghiÖm thùc hµnh. T«i ®· tù biªn so¹n vµ lµm mét sè dông cô thÝ nghiÖm ®Ó phôc vô d¹y - häc ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ t­¬ng ®èi kh¶ quan th«ng qua viÖc sö dông "ThÝ nghiÖm ho¸ häc thùc hµnh ë tr­êng THCS".
  3/ §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu.
  Häc sinh THCS khu vùc trong huyÖn.
  - Tr­êng THCS ThÞ trÊn Lim
  - Tr­êng THCS Phó L©m
  - Tr­êngTHCS Néi DuÖ
  4. Môc ®Ých - biÖn ph¸p nghiªn cøu:
  §Ò tµi ®­îc nghiªn cøu nh»m t×m ra vai trß vµ t¸c dông cña thÝ nghiÖm ho¸ häc, gãp phÇn thóc ®Èy sù ham muèn, t¹ t×m hiÓu nghiªn cøu nh»m lÜnh héi kiÕn thøc cña mçi häc sinh.
  - §äc vµ nghiªn cøu tµi liÖu gi¸o tr×nh
  - Ph­¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm
  - Ph­¬ng ph¸p thèng kª tæng hîp th«ng tin.
  5. øng dông cña ®Ò tµi:
  §Ò tµi nµy ®­îc dïng cho c¸n bé gi¸o viªn - häc sinh ë tr­êng THCS, c¸n bé chuyªn tr¸ch thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc ®Æc biÖt lµ trong båi d­ìng häc sinh giái.
  B. Néi dung

  I. Ph©n lo¹i hÖ thèng thÝ nghiÖm ho¸ häc ë tr­êng THCS.
  Trong d¹y - häc ho¸ häc ë tr­êng THCS, ng­êi ta ph©n lo¹i c¸c thÝ nghÞ ho¸ häc nh­ sau:
  + ThÝ nghiÖm biÓu diÔn cña gi¸o viªn
  + ThÝ nghiÖm thùc hµnh cña häc sinh
  -ThÝ nghiÖm nghiªn cøu bµi míi.
  -ThÝ nghiÖm thùc hµnh.
  +ThÝ nghiÖm ngo¹i kho¸
  1. ThÝ nghiÖm biÓu diÔn lµm c¬ së ®Ó cô thÓ ho¸ nh÷ng kh¸i niÖm vÒ chÊt vµ ph¶n øng ho¸ häc.
  ThÝ nghiÖm biÓu diÔn, gi¸o viªn lµ ng­êi thao t¸c, ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh biÕn ®æi chÊt nªn TNBD lµm c¬ së ®Ó cô thÓ ho¸ kh¸i niÖm vÒ chÊt ph¶n øng ho¸ häc.
  ThÝ nghiÖm biÓu diÔn dïng ®Ó minh ho¹ c¸c kiÕn thøc cña bµi häc do gi¸o viªn tr×nh bµy, cã thÓ lµ nguån kiÕn thøc mµ häc sinh tiÕp thu ®­îc d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh quan s¸t thÝ nghiÖm. V× vËy thÝ nghiÖm biÓu diÔn cã thÓ tiÕn hµnh b»ng hai ph­¬ng ph¸p chÝnh:
  a, Ph­¬ng ph¸p minh ho¹.
  b, Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu.
  Trong hai ph­¬ng ph¸p trªn ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cã gi¸ trÞ lín h¬n vµ cã t¸c dông kÝch thÝch, thóc ®Èy häc sinh lµm viÖc tÝch cùc h¬n vµ ®Æc biÖt t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kh¶ n¨ng nhËn thøc cña häc sinh. (Häc sinh chñ ®éng lµm thÝ nghiÖm ®Ó theo dâi, quan s¸t nh÷ng qu¸ tr×nh biÕn ®æi cña chÊt do chÝnh b¶n th©n m×nh lµm).
  2. ThÝ nghiÖm cña häc sinh.
  Tuú theo môc ®Ých cña viÖc sö dông thÝ nghiÖm trong qu¸ tr×nh häc tËp (®Ó nghiªn cøi tµi liÖu míi, ®Ó cñng cè, hoµn thiÖn vµ kiÓm tra kiÕn thøc, rÌn luyÖn kü n¨ng, kü x¶o …) mµ thÝ nghiÖm cña häc sinh chia ra lµm ba d¹ng kh¸c nhau:
  a. ThÝ nghiÖm cña häc sinh ®Ó nghiªn cøu tµi liÖu míi ®­îc tiÕn hµnh theo tõng c¸ nh©n hoÆc theo nhãm ®­îc ph©n chia tr­íc.
  b. ThÝ nghiÖm thùc hµnh: NhiÖm vô c¬ b¶n cña thÝ nghiÖm nµy lµ cñng cè nh÷ng kiÕn thøc mµ häc sinh ®· lÜnh héi ®­îc trong c¸c giê häc tr­íc ®ã, rÌn luyÖn kü n¨ng, kü x¶o vµ kü thuËt tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. ThÝ nghiÖm nµy cã thÓ tiÕn hµnh theo c¸c líp hoÆc ph©n nhãm tr­íc.
  3. ThÝ nghiÖm ngo¹i kho¸:
  §ã lµ nh÷ng thÝ nghiÖm ho¸ häc vui dïng trong buæi sinh ho¹t ngo¹i kho¸, ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp, nh÷ng thÝ nghiÖm ë ngoµi tr­êng nh­: ThÝ nghiÖm thùc hµnh vµ quan s¸t ë nhµ. Do gi¸o viªn h­íng dÉn thao t¸c, c¸ch lµm. Cßn häc sinh t×m tßi dông cô, ho¸ chÊt ®Ó tù lµm. ThÝ nghiÖm nµy cã t¸c dông kÝch thÝch høng thó häc tËp, n©ng cao vai trß gi¸o dôc kü thuËt tæng hîp, g¾n liÒn kiÕn thøc víi ®êi sèng thùc tÕ.
  II. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ho¸ häc ë tr­êng THCS.
  1. ThÝ nghiÖm biÓu diÔn:
  Khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm biÓu diÔn ta cÇn chó ý tíi nh÷ng néi dung sau:
  a. §¶m b¶o an toµn thÝ nghiÖm.
  An toµn thÝ nghiÖm lµ yªu cÇu tr­íc hÕt cña mäi thÝ nghiÖm. §Ó ®¶m b¶o an toµn, tr­îc hÕt ng­êi biÓu diÔn thÝ nghiÖm ph¶i x¸c ®Þnh ý thøc tr¸ch nhiÖm cao vÒ søc khoÎ, tÝnh m¹ng cña häc sinh. MÆt kh¸c ng­êi biÓu diÔn ph¶i n¾m ch¾c kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh thÝ nghiÖm.
  VÝ dô: tr­íc khi ®èt ch¸y hi®r«, Axªtilen ®Òu ph¶i thö ®é tinh khiÕt cña chóng.
  - VÝ dô: Khi lµm viÖc víi chÊt ®éc h¹i ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o hiÓm. Kh«ng dïng qu¸ liÒu l­îng ho¸ chÊt dÔ ch¸y, dÔ næ.
  - VÝ dô: Khi lµm viÖc víi chÊt ®éc h¹i dÔ bay h¬i ph¶i lµm trong tñ kÝn hoÆc ë n¬i tho¸ng (xu«i chiÒu giã) ®Ó tr¸nh g©y ra tai n¹n khi giã t¹t vÒ phÝa häc sinh.
  b. §¶m b¶o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm:
  KÕt qu¶ tèt ®Ñp cña thÝ nghiÖm cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng d¹y - häc vµ cñng cè niÒm tin cña häc sinh vµ khoa häc. Muèn ®¶m b¶o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, tr­íc hÕt gi¸o viªn ph¶i n¾m v÷ng kü thuËt tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, ph¶i thö thÝ nghiÖm nhiÒu lÇn tr­íc khi ®Õn líp. C¸c dông cô thÝ nghiÖm ph¶i chuÈn bÞ chu ®¸o, ®Çy ®ñ, ®ång bé. NÕu ch¼ng may thÝ nghiÖm kh«ng thµnh c«ng, th× gi¸o viªn cÇn b×nh tÜnh kiÓm tra l¹i c¸c b­íc tiÕn hµnh ®Ó t×m nguyªn nh©n vµ gi¶i thÝch cho häc sinh.

  c. §¶m b¶o tÝnh trùc quan:
  Nh÷ng bµi d¹y cã ®å dïng trùc quan ta ph¶i tËn dông hÕt ®å dïng, bëi ®å dïng trùc quan lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña thÝ nghiÖm biÓu diÔn. §Ó ®¶m b¶o tÝnh trùc quan, khi chuÈn bÞ thÝ nghiÖm gi¸o viªn cÇn lùa chän c¸c dông cô vµ ho¸ chÊt thÝch hîp. Dông cô thÝ nghiÖm cÇn ®ñ lín ®Ó häc sinh ngåi d­íi líp cã thÓ quan s¸t thÊy ®­îc; §ång thêi ph¶i cã mÇu s¾c hµi hoµ. Bµn biÓu diÔn ph¶i cã ®é cao cÇn thiÕt, dông cô thÝ nghiÖm ph¶i ®­îc bè trÝ sao cho häc sinh cã thÓ nh×n râ. §èi víi thÝ nghiÖm cã thÓ thay ®æi mÇu s¾c, cã chÊt kÕt tña hoÆc cã chÊt khÝ sinh ra th× ph¶i cã giÊy mÇu ®Æt ë sau ®å dïng thÝ nghiÖm.
   
  Gửi ý kiến